Hệ thống Âm thanh hội thảo là: Hệ thống bao gồm các thiết bị âm thanh dùng cho mục đích hội thảo như Loa, Tai nghe, Micro, điện thoại, camera, hệ thống phiên dịch, hệ thống phân phối ngôn ngữ...
Giải pháp cho phòng hội thảo quốc tế, có yêu cầu phiên dịch hồng ngoại ở qui mô nhỏ. Hệ thống hồng ngoại cần thiết cho các hội trường lớn, qua sóng hồng ...