Hỏi đáp
PHNN Chieru - Có cần nhập License key trên từng máy tính học sinh không?

Trả lời:

CHIeru không yêu cầu phải nhập license key cho từng máy tính học sinh. Người sử dụng chỉ cần kích hoạt License key trên máy tính giáo viên, phần mềm sẽ quản lý máy tính học sinh theo số lượng license đã mua tức là có thể cài phần mềm Calabo EX trên bao nhiêu máy tính tùy ý nhưng tại một thời điểm chỉ có một số lượng máy nhất định (số license cho máy tính học sinh mà người sử dụng đã mua) được phép kết nối với máy tính giáo viên.